آزمایش شناسایی ید موجود در نمک خوراکی

دبیر سید جعفر سجادی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار فروردین 1400

لینک دانلود

آزمایش استوکیومتری پایه یازدهم

دبیر سجادی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

آرایش الکترونی در عناصر

دبیر سجادی از پژوهشسرای دانش آموزی زکریای رازی شهرستان جویبار

لینک دانلود

بازدیدها: 26

فهرست